Rystad skyttegille

I början av 1900-talet bildades skyttegillen. De hade ”till ändamål dels att bibringa sina medlemmar en skjutskicklighet, som sätter dem i stånd att kraftigt medverka till fäderneslandets försvar, dels ock att inom sitt område väcka och underhålla intresset för den fosterländska skytterörelsen och försvaret”.


Detta hörsammades också i Rystad. Den 27 augusti 1905 hade Rystads skyttegille sitt första sammanträde.

Till ordförande valdes:
Musikdirektör H.E. Törnvall, Rystad
Till styrelsemedlemmar valdes:
Aug. Jonsson Malma,
Korpral A.W. Bood, Bossgård,
Godsägaren A.J. Andersson, Bjursby,
Karl Andersson, Kåfvetorp,
Skolläraren C.J. Larsson, Näsby och
Fiskaren Axel Taberman, Lisabon.
Till styrelsesuppleanter valdes:
Oskar Karlsson, Malma och Emil Jakobsson, Göstorp

Till revisorer valdes:
Nämndemannen A.P. Svensson, Kåfvetorp
Hemmansägaren Oskar Fredrik Nilsson, Luestad
August Napoleon Larsson, Wänge
Till revisorernas suppleanter valdes:
Hemmansägaren August Andersson, Torstorp
Gustaf Andersson, Luestad

Till vice ordförande valdes:
August Jonsson, Malma
Till sekreterare valdes:
C.J. Larsson, Näsby, Vice sekreterare fiskaren Axel Taberman, Lisabon
Kassör:
Godsägaren A.J. Andersson, Bjursby
De beslutade att inträdesavgiften skall inbetalas söndagen den 3:e nästa
september med 1,50 och årsavgiften den 1:e nästa oktober med 2 kronor.
Till instruktör att leda övningarna valdes:
Korpral A.W. Bood, Bossgård


Den 1 oktober beslöts antaga nämndeman A.P. Svenssons i Kåfvetorps erbjudande av mark för skjutbana.

Till materialförvaltare utsågs Karl Andersson Kåfvetorp åt hvilken ävenledes
uppdrogs att skaffa erfoderlig ammunition.
Beslutades att den första skjutningen skulle äga rum söndagen den 8 oktober
1905 kl. 2 em.
Beslöts att anhålla hos Kommunalstämmans ordförande att få begagna
härvarande kommunalrum för sammanträdens hållande.
Beslöts den 10 juni 1906 uppförande av en paviljong å ca 80 kvm golfyta.
Beslöts den 27 sept 1907 att uppföra en paviljong för ca 1000 kronor.
Vid samma möte beslutades att bilda en musikkår och för inköp av instrument
och arvode åt instruktör upptaga ett femårs amorteringslån å kronor 450.
Den 15 mars 1908 beslutades att medlemmarna i musikkåren skall befrias från
erläggande av årsavgifterna

Den 20 april 1908 beslöts att invigningsfesten skulle hållas den 24 maj.
Den 26 juni 1908 beslutades att då musikkåren ej är beordrad av gillet får
medverka vid musikfester på andra orter.
Den 14 februari 1909 valdes till skjutchefer Gustav Andersson i Luestad och
Oskar Andersson i Kåfvetorp
Till instruktörer: Axel V Bood, Bossgård och Filus
Gustafsson, Skälf.
Den 5 september 1909 beslutades att uppträdande med
dragspel i Paviljongen eller å skjutbanan må varda
förbjudet vid vite av 10 kronor. Anners Annersa
Den 27 mars 1909 beslöts att öfverstryka paviljongens ytterväggar med färg
samt att musikkåren skall i Gillets Paviljong utföra musik 1 gång i månaden mot
en inträdesavgift af 25 öre per person, afgiften tillfaller musikkåren.
Den 27 mars 1910 beslöts att anskaffa en ledare för öfning av musikkåren
ävensom att inköpa symbaler.
Den 9 oktober 1910 antogs följande reglemente för Rystads skyttegilles
vandringspokal

 1. Rättighet att deltaga i täflan om vandringspokalen har hvarje skytt
  tillhörande Rystads skyttegille.
 2. Täflan eger rum å gillets bana hvarje år i september månad.
 3. Täflingen eger rum på 300 meters afstånd i enlighet med de årliga
  bestämmelserna som föreskrives för 2:a klassens täflan om statspris med
  tillgång af 3 skott mot halffigur skjuten på en tid af 15 sekunder,
  skjutställning valfri, på kommandoordet eld, och skall skytt hafva intagit
  ställning med för fot gevär geväret laddat och säkrat.
 4. Vid lika poängantal har den skytt företräde som det största antalet
  figurträffar och därnäst den som har de flästa riktpriksträffar, är äfven
  detta lika sker särskiljande genom lottdragning.
 5. Skjutningen skall ske med gevär af svenska arméns modell.
 6. Blifver skytt förvunnen att ha använt stöd, solskydd eller dylikt, uteslutes
  han för året från täflan om pokalen
 7. Pokalen tillfaller den skytt som 3 på hvarandra följande år i enlighet med
  reglementet erövrat densamma.
 8. Skulle gillet upphöra med sin verksamhet och pokalen ej är tillfullo eröfrad, tillfaller den gillet.

Den 25 mars 1911 antogs Filus Gustafssons i Skälf anbud att vid gillets såväl skjutöfningar som fester
servera läskdrycker och betalas till gillet efter 9 öre per halfva dock får ej af medlem fordras högre
betalning än 10 öre.

Den 3 mars 1912 beslutades att vid danstillställningar och dylikt hålla ordning i såväl paviljong som närgränsande område utsågs Filus Gustafsson Skälf och Gerhard Storm Bjursby.
Vid samma möte beslutades att från blinderingen till paviljongen anlägga telefon.
Den 19 april 1914 beslöts att instrument och noter skall försäljas och uppdrogs åt Oskar Andersson i Kåfvetorp att ombestyra detsamma. Anbud skall underställas styrelsens pröfning. Instrument och noter skall aflemnas till Oskar Andersson i oskadat skick.

Den 26 mars 1916 beslutades att ombestyra med flyttning eller försäljning av
dansbanan vid Beatelund som på grund av bristande tillmötesgående mot
skytterörelsen från jordinnehafvarna af Beatelund enligt skrifvelse måste
bortskaffas från platsen.
Till att ombestyra med dansen i paviljongen utsågs David Samuelsson, Malma

Den 15 april 1951 Förslag väcktes om nedläggande av gillets verksamhet.
Frågan dryftades ingående. Då tillslutningen till gillet är synnerligen ringa och visar tendens till ytterligare minskning.
Den 29 september 1961 Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att Rystads skyttegille skall uppgå i Törnevalla skyttegille och att dess vid överlåtelsen befintliga tillgångar skola övergå i Törnevalla skyttegilles ägo.
Styrelsen befullmäktigades att verkställa beslutet.
Ordföranden (Gunnar Larsson) förklarade gillets sista årsmöte avslutat.
Protokollet undertecknat av sekreteraren, skolläraren och kantorn Rudolf Strindmark tillika svärson till gillets förste ordförande musikdirektör Henrik Elof Törnvall.

Källa Herman Kihlstedt, dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2024-01-12