Rättarestugan

Husets placering

Vid en arkeologiusk undersökning 2019 upptäcktes en husgrund som stämmer med en karta från 1914.På kartan syns beteckningen Rättarstugan.


Utdrag ur karta från 1914

Beteckningen är dock noterad med blyerts i ett senare tillfälle än när kartan gjordes.

Platsen har registrerats i fornsök med beteckningen 2019:2102.

L2019:2102

Husgrund, 14 x 5 m (NV-SO) och 0,1-0,2 m h, bestående av en kraftigt överväxt syllstensgrund

av huggen och tuktad sten. Spismursrest, centralt utefter NO långsidan, 3 x 2 m (NVSO)

och 0,5 m h, av sten och tegel. Gjuten trappsten, centralt utefter SV långsidan, 1,4 x 1,1 m

(NV-SO) och 0,15 m h.

Antikvarisk kommentar: Läget för ”Rättarestugan” vid Stensätter enligt ägomätningskarta från

år 1914. Stugan är på nämnda karta belägen på en av tre långsmala egnahemsfastigheter som

bara några år tidigare köpts av befallningsman E F Kellen på Näsby och som gick under benämningen

”Kellby”. Stora och Lilla Grönhög samt Kellby såldes därefter gemensamt år 1914 och

hela den ihopköpta fastigheten kom att benämnas ”Stensätter”. Enligt församlingsböckerna

över Rystads socken förefaller stugan ha uppförts i början på 1900-talet och beboddes till en

början av olika s k ”rättare”, d v s arbetsförman vid jordbruket. På den äldre ekonomiska kartan

från 1940-talet står stugan fortfarande kvar på platsen men förefaller då vara obebodd.

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning

Lämningstyp: Husgrund, historisk tid Fastighetskartans blad: 64F 8d SO

Terräng: Närmast plan moränmark. Betesmark.


Här har nog arkeologerna tolkat informationen fel. Huset är det hus som sedan1788 har kallats för Stensätter. Det bodde folk där fram till 1938 då det förmodligen revs.

Anledningen till blyerts noteringen var att det bodde flera Rättare i huset under många år.

Detta namn bör därför inte uppmärksammas.

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-07-15. Källor Rapport 2020:1, Ny strukturplan i Ekängen. Östergötlands museum och Lantmäteriet.