Bjursby bro

Bjursby bro är den bro som finns i vår hembygdsförenings logotype. Bron ligger vid gränsen mellan de två socknar som är vår hembygdsförenings område.

Varför byggde man denna bro?

Om man ser sig om i landskapet så finner man en viktig gård, Tuna, som har sitt namn förankrat i de de gamla Uppsalakungarnas Tuna-gårdar som var en del av uppsala-öd. Det var den godsmassa som tillhörde kungahuset och inte en speciell släkt. På andra sidan Roxen vid Svartå-mynningen finns ytterligare en med namnet Sättuna.

Dessa gårdar har således i mycket lång tid utgjort ett viktigt inslag i våra trakter. Det tidigaste belägget för Tuna är ett medeltida brev från 1288 där Magnus Ladulås ger bort allmänningskogarna till Närkes Lagman. Förmodligen gäller det Tvärskogen.

Kommunikationerna längre tillbaka skedde mestadels via vattenvägarna och bägge dessa gårdar har sitt läge nära Roxens strand. Det har säkerligen funnits brygganläggningar vid båda gårdarna som byggts i trä och som sedan länge ruttnat och försvunnit.

Vid det andra viktiga vattendraget Motala Ström fanns en omlastningshamn för varor som kommit in i roxen via Söderköping som vid medeltidens början var den viktigaste Östersjöhamnen i Östergötland. Den låg förmodligen Öster om den gamla gården Bro som ägdes av Sverkerätten och senare övertogs av Stenkilsätten. Bros strategiska läge hade kontroll över både vattenvägen och landsvägen precis som Kaga och Stångs gårdar. Dessa gårdar kontrollerades dock inte i första hand av kungen utan av stormän ur dessa stormanna-släkter. De kom senare att ägas av Bjälbo-ätten.

I vår närhet finns ytterligare en gammal by som heter Tegneby och som finns belagd genom ett brev där Birger Brosa som dog 1202, säljer 5 Attungar jord i Tegneby till Vreta Kloster.

Med tiden blev landsvägarna viktiga ridvägar och man hade således behov av broar över vattendragen.

Det var från och till gården Tuna som vägarna utstrålade förr och dess innehavarna som bestämde över hur deras skick skulle hållas i.

Vi vet inte om denna bro har haft en föregångare i sten eller om här funnits en träbro, men man kan förmoda att det funnits någon form av farbar bro mycket långt tillbaka i tiden.

Den nuvarande bron byggdes 1870 och har sedan dess behållit sin ursprungliga vackra form och aldrig breddats eller ändrats varför den än idag förgyller den här delen av vår trakt.

Informationen sammanställd av Sören Lindhe publicerat av Birgitta Franzén 2024-01-14