Välkommen till årsmöte för 2023

Datum: 19 mars, 2023
Tid: 14:00
Plats: Åkerbogården, Gällstadsvägen 14 i Linghem

PROGRAM
-Styrelsen och årsmöteshandlingar finns på plats från kl 13.30
– Välkomsthälsning kl 14:00 och årsmötesförhandlingar
– Servering av kaffe och hembakat bröd
– Avslutning av mötet

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Öppnande av mötet
 2. Val av mötesfunktionärer:
  a) mötesordförande
  b) mötessekreterare
  c) protokolljusterare och rösträknare
 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse
 6. Fastställande av resultat och balansräkning
 7. Beslut om ansvarsfrihet
 8. Val av ledamöter i styrelsen
 9. Val av föreningens ordförande tillika ordförande i styrelsen
 10. Val av revisorer och suppleant
 11. Val av ombud till Östergötlands hembygdsförbunds årsmöte 2023
 12. Val av valberedning
 13. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 14. Beslut om medlemsavgift för 2023
 15. Verksamhetsplan för 2023
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas


Varmt välkommen hälsar Styrelsen